ผู้บริหาร

 บุคลากร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

นายเพทาย  สดทรงศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์

 

นางภัทรานิษฐ์  จริยาโสวรรณ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

นายชญานนท์  ประเสริฐยิ่ง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

นางนุชนาฏ  มาศรักษา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางอธิชา  อำนวยศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางรติรัตน์  โกติรัมย์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายชัยศิลป์  อินทร์โท่โล่
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาวพัชรี อุ่นไธสง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวรัตยา บรรดิษรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายมนู  ดิเรกโภค
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวอัญชฎา อูปแก้ว
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,254