บุคลากร

 บุคลากร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ 

 

นางพิชชาวริน  ชนะคุ้ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์

 

นางสาวทิพย์สุมน  พันธ์งาม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

นางนุชนาฏ  มาศรักษา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

 
นางสาวพัชรี  อุ่นไธสง
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการศาสนา...............
นางอธิชา  อำนวยศรี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายชัยศิลป์  อินทร์โท่โล่
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

 
ว่าง
นักวิชาการศาสนา...............
นางสาวรัตยา บรรดิษรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายมนู  ดิเรกโภค
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวอัญชฎา อูปแก้ว
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 428,630