การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หลังเทศกาลสงกรานต์

       เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หลังเทศกาลสงกรานต์ 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ สำนักงาพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอความร่วมมือทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมและเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเองและครอบครัว 7-10 วัน และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากพบว่ามีอาการหรือมีความเสี่ยงให้ตรวจด้วย ATK ทันที หากผลเป็นลบให้พิจารณาตรวจซ้ำเมื่อครบ 7 วัน หรือเมื่อมีอาการ โดยในช่วงสังเกตอาการให้หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนโดยไม่จำเป็น หากต้องพบปะผู้อื่น ควรสวมหน้ากากตลอดเวลา 
และท่านที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (กลุ่ม 608) ได้ระมัดระวังตนเองและเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,291