คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคมฯ ประจำปี 2565

      วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด (เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และหัวหน้าที่พักสงฆ์) ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ภาค 11 ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ 143/2546 จำนวน 1,116 รูป ณ วัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมี พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค 11 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของเจ้าอาวาส ในฐานะผู้ปกครองสงฆ์ 4 ประการ โดยสรุป ดังนี้
    1. บริวาร คือ ต้องดูแลพระภิกษุ สามเณร ญาติโยม ให้เกิดความศรัทธา 
     2. บริกรรม คือ การศึกษา เรียนรู้หลักธรรม และฝึกปฏิบัติให้รู้แจ้ง
     3. บริเวณ คือ ต้องดูแลรักษาวัดศาสนสมบัติให้เกิดความเรียบร้อย
     4. บริการ คือ การอำนวยความสะดวกบริการในการบำเพ็ญบุญกุศลให้กับประชาชน อุบาสก อุบาสิกา

และมี พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระศรีธีรพงศ์ เลขานุการเจ้าคณะภาค 11 และ นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้บรรยายถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการที่เข้าร่วมประชุมด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 67,531